مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- درباره ما
تاریخچه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک به صورت رسمی و با تصویب دانشگاه از سال ۱۳۸۵ شروع به کار نمود و در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ موافقت اصولی گردید. این مرکز با ریاست جناب آقای دکتر وحید خوری و معاونت جناب آقای دکتر عارف صالحی و حضور کادر علمی و استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی در زمینه های تحقیقاتی مختلف از جمله ثبت الکتروفیزیولوژی داخل سلولی و خارج سلولی از قلب جدا شده ایزوله حیوانی ، کشت دو بعدی و سه بعدی قلبی، جراحی قلب باز حیوانی ، سیروز، گنادکتومی و ... فعالیت و پژوهش دارد.

همچنین  اقدام به برگزاری کارگاه های بین المللی و کشوری آموزشی در این زمینه از جمله فعالیت های دیگر مرکز می باشد. این مرکز با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط می باشد. لذا با توجه به آنکه این مرکز فعالیتهای خود را بر پایه اصولی بنا نهاده است ،  هدف اجرای این اصول می باشد


 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.13699.29757.fa
برگشت به اصل مطلب